Travel & Accomodation

Travel & Accommodation

List of Recommended Hotels In Vavuniya

Hotel Oviya
Number 47, Mill Road,Vavuniya Srilanka Vavuniya Town, 43000 Vavuniya, Sri Lanka
Tel:              +94 (0) 242 227 959
                     +94 (0) 242 227 969
Email:         hoteloviya@gmail.com